Menu xn--szczawno-zdrj-mlb.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 21

26.10.2018

SZCZAWNO-ZDRÓJ W PROGRAMIE MIESZKANIE PLUS

Trójstronne porozumienie pomiędzy Szczawnem-Zdrojem, Ministrem Infrastruktury i Budownictwa oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości przewiduje wybudowanie 
w Szczawnie-Zdroju minimum 40 mieszkań dwu i trzypokojowych.
Gmina wytypowała dwie działki budowlane w celu 
realizacji przedsięwzięcia.
Alternatywnie budowa ruszy przy ulicy Kolejowej lub F. Chopina.
Obie nieruchomości otrzymały pozytywną weryfikację, spełniając następujące kryteria:
✓ działki są przeznaczone na budownictwo wielorodzinne,
✓lokalizacja z dobrym dostępem do infrastruktury społecznej,
✓odpowiednio duża działka z dostępem do drogi utwardzonej
✓odpowiednie uzbrojenie terenu.
Gmina wybrała model realizacji i finansowania polegający na współpracy z inwestorem prywatnym poprzez utworzenie spółki celowej (model SPV).
Realizacja programu Mieszkanie Plus w Szczawnie-Zdroju rozpocznie się w 2019 roku.

Mieszkanie Plus:
Mieszkanie Plus to program zakładający m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe są realizowane na zasadach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A.
Adresaci programu:
Mieszkanie Plus to program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych. W sposób szczególny ma za zadanie poprawić sytuację młodych rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Celem programu jest też większa mobilność Polaków i elastyczność na rynku pracy.
Główne założenia:
W ramach programu budowane są wysokiej jakości budynki, przyjazne rodzinom i społecznościom lokalnym, spełniające rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Optymalizacja kosztu budowy mieszkań, oparta o standaryzację rozwiązań architektonicznych i wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych, pozwala oferować czynsze dostępne dla osób słabiej uposażonych.

26.10.2018
11:15

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny, z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości siedmiu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 28A w Szczawnie -Zdroju.

Budynek o wymiarach 12,64 m x 9,40 m i wysokości 7,09 m spełniał funkcję usługową. Inwestycja zlokalizowana była w strefie B ochrony uzdrowiskowej, nie naruszała ustaleń Statutu Uzdrowiska Szczawno-Zdrój. Od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej do budynku przylegają znajdujące się na działkach sąsiednich garaże. Istniejąca wcześniej brama wjazdowa, na elewacji południowo-zachodniej została zamurowana. W jej miejscu wykonano drzwi wejściowe do budynku. Przed wejściem do budynku w miejscu istniejącej wcześniej nawierzchni betonowej, wykonano nowe utwardzenie z kostki brukowej ze spadkiem w kierunku zachodnim do poziomu istniejącego terenu.Wody opadowe z połaci dachowych (gdzie dokonano napraw i wymianę pokrycia) zostały odprowadzone do kanalizacji deszczowej, w tym celu wykonano nowe rynny i odpływy. Na I piętrze wykonano cztery lokale socjalne. Lokale socjalne składają się z pokoju, przedpokoju z kuchnią oraz łazienki. W kuchni zlewozmywak oraz kuchenka gazowa czteropalnikowa. 
W łazience kabina natryskowa, umywalka, miska ustępowa. Na parterze przygotowano 3 lokale w tym 
jeden dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Ogrzewanie czterech lokali gazowymi ogrzewaczami pomieszczeń, trzech lokali piece kaflowe na drewno. 
W łazienkach grzejniki elektryczne.

Całkowita wartość zadania 562 203,23 zł w tym środki pozyskane 224 881,29 zł.

26.10.2018
10:59

Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, ogrzewczą, wentylacyjną i elektryczną w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju

Przedmiotem robót była przebudowa budynku sali gimnastycznej i wykonanie prac polegających na:
1) osuszeniu ścian zewnętrznych i zaplecza sali gimnastycznej, 
2) dociepleniu ścian zewnętrznych zaplecza sali gimnastycznej,
3) dociepleniu nad zapleczem stropodachu sali gimnastycznej, 
4) dociepleniu podłogi na gruncie zaplecza sali gimnastycznej, 
5) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zaplecza sali gimnastycznej, 
6) przebudowie pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej polegającej na wydzieleniu: - szatni męskiej, - sanitariatów męskich, - szatni damskiej, - sanitariatów damskich, - sanitariatu dla niepełnosprawnych, - pokoju trenera, - pomieszczenia magazynowego, - pomieszczenia pralni/suszarni, - pomieszczenia socjalnego, - szatni, - pomieszczeń komunikacji pomiędzy pomieszczeniami zaplecza a salą gimnastyczną. 
7) przebudowie instalacji wod.-kan., 
8) przebudowie instalacji ogrzewczej, 
9) budowie wentylacji mechanicznej. 
10) przebudowie instalacji elektrycznej zaplecza sali gimnastycznej.

Całkowita wartość zadania 546 912,48 zł w tym pozyskane środki 404 547,00 zł.

26.10.2018
10:42

E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój

E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój jest projektem polegającym na dostawie 
i wdrożeniu zintegrowanego Systemu informatycznego, który będzie odpowiedzialny za obsługę poszczególnych obszarów działania Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych gminy Szczawno-Zdrój. Odbiorcami Systemu będą mieszkańcy, pracownicy Urzędu i innych jednostek organizacyjnych, turyści oraz przedsiębiorcy. 
W ramach realizacji Systemu, który stanowi integralną całość zostanie wykonana dostawa niezbędnych licencji, konfiguracja i wdrożenie następujących modułów i e-usług z nimi związanych: 
1. System e-Urząd:
Zarządzanie Użytkownikami, 
Rejestracja, 
Podgląd Miejscowego Planu Zagospodarowania, 
Moduł informacji i zagrożeń, 
Partycypacja społeczna, 
Moduł obsługi Rady Miejskiej, 
Obsługa dokumentów, 
Płatności i zobowiązania, 
Ustalanie i naliczanie wybranych podatków, 
Zarządzanie budżetem, 
Kalendarz, 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza. 
2. System e-Turystyka:
Moduł rezerwacji i opłaty za korzystanie z obiektów, 
Moduł wycieczki. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia Użytkownik zewnętrzny, korzystając z profilu zaufanego, będzie mógł zalogować się na indywidualne konto mieszkańca stworzone w ramach przedmiotowego zamówienia, sprawdzić poziom swoich należności w stosunku 
do urzędu i dokonać stosownych płatności lub załatwić inne sprawy drogą elektroniczną (w zakresie udostępnionych e-usług). Za pomocą dostępnej do pobrania aplikacji mobilnej, Użytkownik zewnętrzny będzie posiadał stały dostęp do aktualnych informacji na temat wydarzeń, imprez, atrakcji. W module e-Turystyka dotyczącym turystyki Użytkownik zewnętrzny będzie miał możliwość przeglądu informacji o atrakcjach znajdujących się na wprowadzonych do modułu trasach, zarówno na stronie www jak i poprzez aplikację mobilną, kierującą zwiedzającego po trasie wycieczki (działająca za pomocą beacon bluetooth), rozbudowaną o możliwość otwarcia historii lub prezentacji zwiedzanego obiektu.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się 
w szczególności poprzez:
wytworzenie oprogramowania aplikacyjnego wraz 
z jego dostawą, instalacją, konfiguracją i wdrożeniem 
w środowisku testowym i produkcyjnym, 
dostawę sprzętu komputerowego; 
uruchomienie e-usług; 
dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania bazodanowego, zainstalowanie i skonfigurowanie zwirtualizowanego środowiska systemowego zapewniającego: 
a) bezpieczeństwo danych systemu i środowiska systemowego,
b) szybkość wymiany wewnątrz systemu,
c) możliwość szybkiego uruchomienia systemu w przypadku awarii sprzętu serwerowego;
szkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi Systemu. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”
Działanie nr 2.1 „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.4 "E-usługi publiczne - ZIT AW"
Umowa o dofinansowanie Nr RPDS.02.01.04-02-0014/16-00 z dnia 17.03.2017 r.
Całkowita wartość Projektu: 828 456,29 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 659 204,56 zł.

Okres realizacji: 2017-2018 - system "odpalamy" i udostępniamy mieszkańcom w listopadzie 2018 r.

 

26.10.2018
10:22

Wykonanie ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Parku Szwedzkim przy ul. Aleja Spacerowa w Szczawnie-Zdroju.

Wykonano przystanki edukacyjno-ekologiczne w Parku Szwedzkim, prace obejmowały budowę elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń oraz nawierzchni 
utwardzonych. W ramach przedmiotu zamówienia wykonano zagospodarowanie części parku o powierzchni 1020 m2 obejmujące stworzenie przystanków ścieżki ekologiczno- edukacyjnej wyposażonej w elementy małej architektury takie jak: siedziska, tablice informacyjne, elementy edukacyjne mające na celu podkreślenie 
ekologicznego aspektu otaczającej przyrody. Teren objęty opracowaniem dotyczył utworzenia 15 przystanków edukacyjno-ekologicznych w Parku Szwedzkim, który objęty jest ochroną konserwatorską.
Projekt przebudowy obejmował:
-budowę elementów małej architektury,
-zieleń, 
-nawierzchnie utwardzone dla ruchu pieszego.
Zagospodarowanie terenu przeprowadzono poprzez wykonanie: 
1) tablic informacyjnych -typ I –17 szt., typ II 2 szt. –tablice informacyjne bez opisów,
2) przystanków –historia parku (tablice informacyjne), ptactwo wodne (tablice informacyjne), zmurszałe drzewo, drewniane cymbały, stacja zmysłów –nasadzenia roślinne, wir wodny, obrotowy kamień, łąka z gatunkami roślin 
miododajnych z 5 szt. uli, punkt widokowy (siedziska), pryzmat, leśny przystanek, ścieżka zmysłów, tablica złudzeń. 
3) siedzisk.

Ścieżka ma ok. 1,5 km, jest ogólnie dostępna 
i w naturalny sposób wpisuje się w mapę istniejących
już wcześniej atrakcji Parku Szwedzkiego. Wśród stacji tematycznych, oprócz pozycji pokazujących i opisujących walory przyrodnicze szczawieńskiego parku, umieszczono ciekawostki, które w prosty i bezpośredni sposób pokazują jak prawa fizyki wpływają na różne zjawiska występujące 
w naturze.

Całkowita wartość zadania 420.000,00 zł, środki pozyskane 182,155,00 zł.

26.10.2018
09:56

Przebudowa lokali użytkowych na Wielofunkcyjny 
Klub Integracji Społecznej w budynku 
przy ul. Sienkiewicza 40 w Szczawnie-Zdroju.

W klubie powstaną pomieszczenia typu świetlicowego, kuchnia i sanitariaty,
Przewidywane funkcje obiektu:
- świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży,
- klub dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych,
- klub abstynenta.

Zakres prac obejmuje:
−wyburzenia ścian wewnętrznych, 
−wykonanie nowych ścian, okładzin ściennych, posadzek, 
sufitów samonośnych, 
−montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
−wykonanie nowych instalacji wodnych,kanalizacyjnych,gazowych i elektrycznych, 
−przebudowę otworów drzwiowych i okiennych na elewacji frontowej budynku, 
−wykonanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z nawierzchnią, 
−wykonanie przykanalika instalacji sanitarnej Ø 160 mm, 
−przebudowę nawierzchni od strony elewacji frontowej,
-wykonanie systemu centralnego ogrzewania, 
-likwidację dwóch wejść i zastąpienie ich jednym wspólnym z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
-wykonanie łazienki z podziałem na część damską i męską.
Powierzchnia wszystkich pomieszczeń w lokalu - 181 m2.

Część robót budowlanych dofinansowana jest w kwocie 150.000,00 zł z budżetu państwa w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015
-2020 Edycja 2018 ”Utworzenie Klubu „Senior+” w 
Szczawnie-Zdroju, pozostała kwota w wysokości 450.000,00 zł pochodzi z budżetu Gminy.
Roboty budowlane będą wykonane do 30.11.2018 r.

26.10.2018
09:23

Termomodernizacja budynków komunalnych

Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój obejmowała wykonanie następujących prac budowlanych w obiektach przy ul. Słowackiego 23 i 29, Sienkiewicza 40 i Baczyńskiego 14: 
-modernizację przegród okien zewnętrznych, 
-modernizację przegród ścian zewnętrznych, 
-modernizację przegród stropów wewnętrznych pod -nieogrzewanymi poddaszami, 
-modernizację przegrody dachu części mieszkalnej (w jednym budynku). 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zmniejszy się zużycie energii w ww. budynkach mieszkalnych, a tym samym nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń generowanych przez te obiekty. Poprawi się także, w sposób zdecydowany, estetyka budynków i miasta, zwiększy się komfort życia w mieszkaniach komunalnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
Poddziałanie nr 3.3.4 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW"
Umowa o dofinansowanie Nr RPDS.03.03.04-02-0112/16-00 z dnia 13.12.2017 r.
Całkowita wartość Projektu: 762 964,02 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 604 362,03 zł.
Okres realizacji: 2016-2018 (budynek przy ul.Słowackiego- zakończenie trwających prac do końca 2018r.)

26.10.2018
08:48

Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany.

Realizacja zadania objęła przede wszystkim:
-budowę pawilonu klubowo-socjalnego, w którym zlokalizowane zostały m.in. ogólnodostępne toalety, szatnie, punkt konsumpcyjny, pomieszczenie biurowe 
i magazynowo-garażowe, a na zewnętrznej ścianie – niewielka ścianka wspinaczkowo-boulderingowa,
-wykonanie ścieżki fitness na podwyższeniu z desek tarasowych wyposażonej w różnorodne urządzenia do zewnętrznych ćwiczeń fitness oraz terenowe miejsca wypoczynkowe (ławki),
-urządzenie terenowych miejsc wypoczynkowych w postaci siedzisk wypoczynkowych (leżaki zewnętrzne zgrupowane w pary),
-wykonanie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposażonego w urozmaicone urządzenia zabawowe,
-wyposażenie obiektu w elementy małej architektury typu ławki parkowe, siedziska widowni, stojaki rowerowe, pojemniki na śmieci itp.,
-wykonanie ciągów pieszych,
-wykonanie infrastruktury technicznej, tj. instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.

Zmodernizowana infrastruktura, nowoczesne obiekty oraz urządzenia są ogólnodostępne na zasadach nieodpłatnych. Służą rekreacji turystów, kuracjuszy, mieszkańców Gminy i okolic.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”
Działanie nr 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa”

Całkowita wartość Projektu: 3 967 902,51 zł.

Kwota dofinansowania: 2 775 310,38 zł.

Okres realizacji: 2013-2014

Pod względem rzeczowym realizację zakończono w październiku 2014 r., zapłata całej kwoty stanowiącej koszt wykonania zadania nastąpiła w grudniu 2014 r. z zaciągniętego na ten cel kredytu który był spłacany do 2017 r

26.10.2018
08:05

Remont kaplicy cmentarnej przy ul. Bolesława Prusa 
15a w Szczawnie-Zdroju.

Wykonano remont kaplicy cmentarnej polegający na robotach rozbiórkowych, pracach 
ogólnobudowlanych i pracach instalacyjnych elektrycznych. 
Zakres prac obejmował: 
1) w ramach robót rozbiórkowych: a) demontaż stalowych witryn okiennych i drewnianych drzwi wejściowych, 
b) demontaż sufitu podwieszanego, c) skucie tynków 
i demontaż instalacji elektrycznej. 
2) w ramach prac ogólnobudowlanych: a) wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentów, b) wstawienie nowych witryn okiennych i drzwi, c) nałożenie na ściany tynku renowacyjnego i montaż sufitu podwieszanego, 
d) położenie posadzki i wymurowanie „parawanu 
i katafalku”. 
3) w ramach prac instalacyjnych wykonanie instalacji elektrycznej i montaż głośników. 
4) dostawę i montaż ławek, świeczników i mównicy.

Parametry kaplicy: -powierzchnia zabudowy budynku kaplicy 79,00 m2 -powierzchnia wewnątrz budynku 58,50 m2 -kubatura wewnątrz: 277,50m3.

Wartość całkowita zadania 215.132,12 zł w tym pozyskane środki zewnętrzne 100.000,00 zł.

 

26.10.2018
07:38

Budowa obiektu lekkoatletycznego - Dolny Śląsk dla Królowej Sportu.
Wybudowany obiekt lekkoatletyczny przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu składa się z następujących elementów: 1) bieżni okrężnej 4-torowej o długości 200 m i szerokość torów 1,22 m, 2) bieżni prostej 6- torowej, jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o dług. 80 m (3 m przed linią startu + 60 m dystans + 18 m wybieg, szerokość torów 1,22 m, 3) rzutni do pchnięcia kulą, - sektora rzutów o nawierzchni trawiastej długości min. 15 m i kącie między linami sektora 34,92 stopnia, linie rozciągane będą na czas zawodów za pomocą taśmy - 4) skoczni do skoku w dal usytuowanej równolegle do bieżni prostej z rozbiegiem o długości 40 m oraz zeskoczni (piaskownicy) o szerokości 2,75 m - 3,00, 5) skoczni do skoku wzwyż - zaprojektowano placyk o wymiarach 18,0 x 20,0 m, materac do skoków jak i stojaki do poprzeczki wnoszone będą z magazynu wewnętrznego na czas treningów lub zawodów, 6) boiska z trawy naturalnej usytuowanego wewnątrz bieżni o wymiarach 30,0 x 45,0 m z min. 1 m strefą bezpieczeństwa. 7) ogrodzenia i oświetlenia obiektu. 
Zakres prac budowalnych obejmował: 1) przygotowanie terenu robót, 2) roboty ziemne z odwozem gruntu, 3) formowanie skarp, 4) wykonanie nawierzchni poliuretanowej - 1903 m2, 5) wykonanie schodów terenowych, 6) budowę muru oporowego, 7) wykonanie drenażu z rur o śr. zewnętrznej 180 mm i 200,00 mm, 8) wykonanie boiska z trawy naturalnej w rolkach (1350,00 m2), 9) wykonanie nawierzchni zieleni - trawników (6866,00 m2), 10) oświetlenie boisk - 13 szt. lamp, 11) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (śr. zew. 200 mm) - 88,4 m, 12) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi o śr. 1000 mm (4 szt.) i studzienkami ściekowymi o śr. 500 mm (2 szt.), 13) ogrodzenie boisk, oraz 14) zakup wyposażenia boisk w 2 bramki i 4 tuleje do osadzenia bramek, 15) zakup wyposażenia skoczni do skoku wzwyż (materac, stojaki i poprzeczka), 16) zakup i montaż plandeki do ochrony piaskownicy do skoku w dal.
Obiekt na zasadach nieodpłatnych wykorzystywany jest przez szkoły na zajęcia wychowania fizycznego, przez kluby sportowe oraz indywidualnych użytkowników.
Całkowita wartość zadania 1.204.080,00 zł w tym pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 900.000,00 zł.

FILM

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl