Menu xn--szczawno-zdrj-mlb.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 16

26.10.2018
07:38

Budowa obiektu lekkoatletycznego - Dolny Śląsk dla Królowej Sportu.
Wybudowany obiekt lekkoatletyczny przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu składa się z następujących elementów: 1) bieżni okrężnej 4-torowej o długości 200 m i szerokość torów 1,22 m, 2) bieżni prostej 6- torowej, jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o dług. 80 m (3 m przed linią startu + 60 m dystans + 18 m wybieg, szerokość torów 1,22 m, 3) rzutni do pchnięcia kulą, - sektora rzutów o nawierzchni trawiastej długości min. 15 m i kącie między linami sektora 34,92 stopnia, linie rozciągane będą na czas zawodów za pomocą taśmy - 4) skoczni do skoku w dal usytuowanej równolegle do bieżni prostej z rozbiegiem o długości 40 m oraz zeskoczni (piaskownicy) o szerokości 2,75 m - 3,00, 5) skoczni do skoku wzwyż - zaprojektowano placyk o wymiarach 18,0 x 20,0 m, materac do skoków jak i stojaki do poprzeczki wnoszone będą z magazynu wewnętrznego na czas treningów lub zawodów, 6) boiska z trawy naturalnej usytuowanego wewnątrz bieżni o wymiarach 30,0 x 45,0 m z min. 1 m strefą bezpieczeństwa. 7) ogrodzenia i oświetlenia obiektu. 
Zakres prac budowalnych obejmował: 1) przygotowanie terenu robót, 2) roboty ziemne z odwozem gruntu, 3) formowanie skarp, 4) wykonanie nawierzchni poliuretanowej - 1903 m2, 5) wykonanie schodów terenowych, 6) budowę muru oporowego, 7) wykonanie drenażu z rur o śr. zewnętrznej 180 mm i 200,00 mm, 8) wykonanie boiska z trawy naturalnej w rolkach (1350,00 m2), 9) wykonanie nawierzchni zieleni - trawników (6866,00 m2), 10) oświetlenie boisk - 13 szt. lamp, 11) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (śr. zew. 200 mm) - 88,4 m, 12) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi o śr. 1000 mm (4 szt.) i studzienkami ściekowymi o śr. 500 mm (2 szt.), 13) ogrodzenie boisk, oraz 14) zakup wyposażenia boisk w 2 bramki i 4 tuleje do osadzenia bramek, 15) zakup wyposażenia skoczni do skoku wzwyż (materac, stojaki i poprzeczka), 16) zakup i montaż plandeki do ochrony piaskownicy do skoku w dal.
Obiekt na zasadach nieodpłatnych wykorzystywany jest przez szkoły na zajęcia wychowania fizycznego, przez kluby sportowe oraz indywidualnych użytkowników.
Całkowita wartość zadania 1.204.080,00 zł w tym pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 900.000,00 zł.

FILM

26.10.2018
06:50

Drogi i chodniki.

Zrobiliśmy ponad10 kilometrów dróg i chodników!

DROGI

Wykonano :
- remont nawierzchni jezdni odcinka ul. Słonecznej 
od ul. Kolejowej do ul. Klonowej- 100 mb,
- niwelację terenu pod przedłużenie ul. Górnej- 75 mb,
- tymczasową, tłuczniową nawierzchnię w części 
ul. Górnej- 75 mb,
- podbudowę ulicy Nizinnej na odcinku 55 mb,
- remont dróg wewnętrznych i wjazdów przy posesjach: 
ul. Kolejowa 11- 30 mb, ul. Sienkiewicza 26- 30 mb, Kolejowa 20- 33 mb, Kościuszki 6- 30 mb, Granicznej 
4- 20 mb, Słowackiego 6 18 mb, Słowackiego 5- 60 mb, Sienkiewicza 28- 12 mb, Potockiego 5- 40 mb, Mickiewicza 30- 48 mb, 34- 25 mb. i 12- 40 mb, Solicka 
8- 20 mb, 
- utwardzenie nawierzchni drogi ul. Ułanów Nadwiślańskich, do posesji 56,58,60
- podbudowę z mieszanki kamiennej na ul. Granicznej,
- nawierzchnie cienkowarstwowe na ulicach: Granicznej- 280 mb, Jarzębinowej- 239 mb, Nizinnej- 227 mb, 3 Maja- 289 mb, Kopernika- 180 mb, Kasztanowej- 322 mb, Wańkowicza- 132 mb, Słowiańskiej- 130 mb, Skłodowskiej-Curie- 290 mb, Klonowej- 406 mb, Słonecznej- 605 mb, Wczasowej- 85 mb, Jesionowej- 159 mb, Lipowej, Topolowej- 281 mb, Ogrodowej- 184 mb, Narciarskiej- 409 mb i Akacjowej- 155 mb, Jaśminowej- 225 mb,
- zmianę nawierzchni pobocza i placu manewrowego na ul. Bocznej,
- przebudowę ulicy Krótkiej i Nizinnej – 512 mb,
- przebudowę ul. Mickiewicza i Ułanów Nadwiślańskich – 1832,5 mb,
- utwardzono pobocze ul. Narciarskiej w celu umożliwienia parkowania samochodów,
- remont miejsc postojowych przy ul. Sienkiewicza.

CHODNIKI
Wykonano chodniki:
- na kortach tenisowych, Klonowej- 391 mb, Lipowej- 
303 mb, Granicznej- 172 mb, Bocznej- 85 mb , pomiędzy ul. Wita Stwosza i al. Spacerową- 105 mb, Ogrodowej- 120 mb, Wańkowicza- 113 mb (z wymianą krawężników), Jesionowej- 158 mb, Sienkiewicza- 245 mb, Kopernika- 181, Topolowej- 221 mb, Wita Stwosza (z wymianą krawężników)- 179 mb.

Zadania które zostaną zrealizowane jeszcze w 2018 r.:
- trwają budowy chodników przy ul. Klonowej, Jarzębinowej,
- wkrótce rozpoczną się prace budowlane na ul. Kolejowej,
- schody na ul. Akacjowej i Kościuszki, Sienkiewicza 18.

INNE:
- wykonano tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku przy ul. Solickiej,
- zamontowano sygnalizację świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375,
- wykonano utwardzenie kostką betonową terenu przy 
ul. Słonecznej na powierzchni 150 m2- boisko lekkoatletyczne,
- wykonano gruntowne konserwacje części rowów melioracyjnych,
- zamontowano nowe parkomaty przy ul. Ratuszowej 
i Wojska Polskiego,
- uruchomiono przewóz okazjonalny osób w okolice cmentarza komunalnego,
- uruchomiono linię komunikacyjną 7Bis od ul. Solickiej 
do szpitala przy ul Sokołowskiego i następnie do Placu Grunwaldzkiego w Wałbrzychu.
Prowadzone są procedury związane z wyłonieniem wykonawców robót ( realizacja w 2018 r.):
- wykonanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych przy ul. Kolejowej,
- przebudowa ul. Sienkiewicza i Chopina,
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375- 
ul. Kolejowa.

Ogółem wykonano ponad 10 kilometrów bieżących, dróg
i chodników za łączną kwotę 7.724.427,93 zł 
w tym 722.343,00 zł pozyskano w formie dotacji.

26.10.2018
06:16

Budowa windy w budynku Urzędu Miasta w Szczawnie-Zdroju

Trwa budowa windy - dźwigu hydraulicznego osobowego, winda zostanie "dobudowana" do Urzędu od strony ulicy Pocztowej.
Przy okazji zostanie wybudowana toaleta dla osób niepełnosprawnych, poprawione instalacje wodno-kanalizacyjne, obudowane przeciw pożarowo schody oraz przebudowane i zmodernizowane pomieszczenia archiwum wraz z kilkoma pomieszczeniami administracyjnymi.
Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu do urzędu mieszkańcom miasta, usunięcie barier architektonicznych uciążliwych dla osób niepełnosprawnych i wprowadza ułatwienia w załatwianiu formalności administracyjnych.
Obiekt jest zabytkiem dlatego na wszystkich etapach inwestycji jest pod szczególnym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 30 kwietnia 2019 roku.
Wartość inwestycji wynosi 675 tyś. zł, źródło finansowania to budżet Gminy.

 26.10.2018
05:12

PROGRAM KAWKA - OCHRONA POWIETRZA

Dobiegła końca realizacja Programu KAWKA na terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. W latach 2015 – 2018 podpisano z mieszkańcami ponad 220 umów dofinansowania na wymianę starych kotłów węglowych 
na nowoczesne, wysokosprawne kotły gazowe i opalane biopaliwami. Dla nas wszystkich oznacza to ponad 220 mniej dymiących kominów w mieście. Ostateczne efekty ekologiczne zostaną określone we wrześniu br. jednakże już dziś można szacować, że do powietrza w Szczawnie-Zdroju trafi ponad 1500 ton mniej tlenków węgla oraz ponad 30 ton mniej innych toksycznych pyłów i gazów.
Zagadnienia związane z ograniczeniem niskiej emisji 
to kwestie wysoce aktualne w kontekście ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia. Najbardziej ekspansywnymi źródłami zanieczyszczenia atmosfery 
są źródła związane z działalnością człowieka, przede wszystkim lokalne kotłownie i transport samochodowy. Niska emisja związana jest ze źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego niezwykle szkodliwymi gazami 
i pyłami powstającymi do wysokości 40 m nad ziemią.
Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na nasze zdrowie oraz środowisko w którym żyjemy. Problem ten jest szczególnie widoczny w okresie grzewczym. Głównymi przyczynami takiej sytuacji są:
- stosowanie niskiej jakości węgla – węgiel mieszany 
z mułem węglowym o dużej zawartości związków siarki, popiołu oraz innych toksyn; opał ten jest niskokaloryczny – daje dużo mniej ciepła i trzeba go spalać więcej,
- palenie śmieci – plastiku, lakierowanego drewna, gumy czy innych odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
- korzystanie z przestarzałych lub niesprawnych urządzeń grzewczych, które nie gwarantują optymalnych warunków do spalania paliw stałych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja.

Zrealizowany przez Gminę Szczawno-Zdrój Program KAWKA ma na celu likwidację niskiej emisji. Działania gminy wpisują się w kierunek ustalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, który Uchwałą Nr XLI/1406/17 podjętą w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, /Dz.Urz.Woj.Dol. poz. 5154 z 2017 r/ ograniczył możliwości stosowania na terenie uzdrowisk dolnośląskich paliw stałych do celów grzewczych. Od 1 lipca 2018 roku nie wolno stosować na terenie naszej gminy:
1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla,
3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Docelowo od roku 2028 na terenie uzdrowisk dolnośląskich zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia w źródłach ciepła stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania paliw stałych. Warto pomyśleć 
i zaplanować działania w tym zakresie już dziś.

Projekt współfinansowany jest ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. 
Wysokość dofinansowania 1.140.000 zł.
Wkład własny gminy 760.000 zł.
Wkład własny beneficjentów 1.1000.000 zł.
Wartość projektu ogółem 3.000.000 zł.


25.10.2018
23:43

15 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Słonecznej 1a. Na inaugurację przybyli zaproszeni goście i licznie mieszkańcy. Wszystkich zgromadzonych przywitał Burmistrz Marek Fedoruk, który przybliżył historię powstania hali oraz ludzi, którzy w procesie jej tworzenia uczestniczyli. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Marzena Sobczyk wspólnie z Burmistrzem poprzedniej kadencji Tadeuszem Wlaźlakiem oraz Prezesem Zarządu Spółki „Fewaterm” Waldemarem Czubą. Poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz szczawieńskiej Parafii Ks. Jarosław Żmuda. Po przemówieniach gości miały miejsce prezentacje artystyczne dzieci z Przedszkola Miejskiego, Miejskiej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. Po prezentacjach artystycznych, szczawieńscy działacze sportowi, działający w Miejskim Klubie Sportowym opowiedzieli o sukcesach poszczególnych sekcji, a także zaprezentowali umiejętności sportowe zawodników.

O sukcesach tenisa ziemnego przypomniał Robert Kosiński, o działaniach w ramach sekcji piłki nożnej Prezes MKS Paweł Pilarczyk, o poczynaniach nowo powstałej sekcji koszykówki Bartłomiej Józefowicz. Atrakcją uroczystości był pokaz mistrza świata w żonglerce piłkarskiej - Krzysztofa Golonki, loteria fantowa oraz pierwszy inauguracyjny mecz piłki siatkowej klubów TS Victoria PWSZ Wałbrzych i MZKS Chrobry Głogów.

Otwarcie pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej w Szczawnie-Zdroju było zwieńczeniem wieloletnich starań gminy o stworzenie nowoczesnego zaplecza dla rozwoju kultury fizycznej i sportu. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki m.in. otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Hala stanowi I etap budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego, w ramach którego w 2018 r. rozpoczęto budowę basenu, a w 2017r. zrealizowano budowę Orlika Lekkoatletycznego w Programie Dolny Śląsk dla Królowej Sportu. W planach przystąpienie w 2019 r. do budowy szkoły.

Budynek hali składa się z pełnowymiarowej sali sportowej z areną główną umożliwiającą przeprowadzenie zajęć szkolnych, treningów i zawodów sportowych w następujących dyscyplinach sportowych: koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, badminton, piłka nożna halowa, sporty walki. Sala umożliwia wykorzystanie jej do organizacji zawodów oraz przeprowadzania zajęć dla dwóch grup ćwiczących poprzez podzielenie boiska głównego na dwie części za pomocą siatki. Przewidziano widownię dla 300 osób siedzących na trybunach stałych i miejsca stojące na galerii. Arena główna umożliwia organizację widowiska czy imprezy estradowej. Budynek posiada także własny węzeł sanitarny, szatnie, pomieszczenia na sprzęt sportowy, sprzęt porządkowy dla utrzymania czystości kompleksu oraz kotłownię. Cały obiekt ma powierzchnię użytkową 2064,60 m2. I jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Hala sportowa jest czynna od godz. 8.00 do 22.00. W godzinach od 8.00-16.00 korzystanie z niej jest zarezerwowane dla szczawieńskich placówek oświatowych, natomiast w pozostałych godzinach jest dostępna odpłatnie dla innych podmiotów i osób.

W ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2013-2015 udzielona została dotacja w wysokości 2 000 000 zł. Urząd Marszałkowski wskazał zadania priorytetowe do realizacji, w tym naszą halę,a Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę zadań uchwałą. Na tej podstawie we wrześniu 2013 roku została zawarta umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 
Prace budowlane trwały od listopada 2013 r. do października 2015 r. 
Wartość robót budowlanych hali sportowej wraz z wyposażeniem: 6 784 543,54 zł.
Łączne koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji (pozyskanie terenu, dokumentacja projektowa, opłaty związane z nadzorami, itd.) to kwota: 7 634 580,29 zł.

Roboty budowlane wykonywała Firma Handlowo-Usługowa FEWATERM Ferdynard Czuba &Waldemar Czuba Spółka Jawna z siedzibą w Gromniku. Nadzór inwestorski pełniło Przedsiębiorstwo INWESTBUD Sp. z o. o. z Wałbrzycha. Autorem projektu jest Biuro Architektoniczno-Inżynierskie PROEXBUD z Wrocławia.

FILM

 
25.10.2018
23:14

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz 
ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju.

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz 
ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju jest projektem partnerskim Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Gminę Szczawno-Zdrój. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną m.in. następujące prace budowlane: 
-docieplenie ścian zewnętrznych,
-docieplenie stropodachów oraz dachów,
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zmniejszy się zużycie energii w ww. budynkach mieszkalnych, a tym samym nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń generowanych przez te obiekty. Zdecydowanie poprawi się także estetyka budynków.

Wielorodzinne budynki mieszkalne przy ul. Równoległej 12 i 16 oraz ul. Kolejowej 15 - termin realizacji do połowy m-ca lutego 2019 r. - procedura przetargowa trwa.
Budynki pozostałe - termin zakończenia prac do końca 2018 r. - prace w toku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”-
Poddziałanie nr 3.3.4 "Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW".
Umowa o dofinansowanie 
Nr RPDS.03.03.04-02-0066/16-00 z dnia 06.12.2017 r.

Całkowita wartość Projektu: 1 096 111,56 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
774 022,91 zł.

Okres realizacji: 2016-18/02/2019

Foto - budynki w trakcie prac termomodernizacyjnych 
oraz budynki oczekujące na rozpoczęcie robót.

25.10.2018
22:51

Rewitalizacja zabytkowej Wieży widokowej "Anna" w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju objęła kompleksowe prace budowlane, w tym:
-wykonanie nowych schodów żelbetowych,
-wykonanie nowego tarasu dachu wieży,
-wykonanie nowych tynków zarówno wewnątrz obiektu, jak i na elewacjach,
-instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna,
-instalacja odgromowa,
-odtworzona została stolarka okienna i drzwiowa,
-remont posadzki tarasu wokół wieży,
-remont nawierzchni schodów na ścieżce prowadzącej do wieży i tarasu,
-wykonanie podświetlenia obiektu.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zabytek odzyskał swój dawny blask i znów cieszy mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy. Realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich była możliwa dzięki przystąpieniu Gminy Szczawno-Zdrój do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce i podjęciu wspólnych działań celem realizacji Strategii LGD.

Całkowita wartość Projektu: 409 593,37 zł. 
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 190 167,00 zł.
Kwota dotacji z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego: 100 000,00 zł.
Okres realizacji: 2017

Film

 

25.10.2018
22:42

DOLNOŚLĄSKI DELFINEK
w Szczawnie - Zdroju

Ruszyła budowa krytej pływalni która powstanie w ramach tworzonego nowoczesnego kompleksu przy ul.Słonecznej.
Po oddanych do użytkowania w roku 2015 hali sportowej, stadionu lekkoatletycznego w roku 2017, czas na kolejny obiekt - krytą pływalnię, przyszły rok to rozpoczęcie budowy szkoły w ramach tego samego kompleksu.

Podstawowymi użytkownikami basenu będą przedszkolaki i uczniowie w ramach zajęć szkolnych. Niecka basenowa została zaprojektowana tak, by w jednym czasie mogła 
z niej korzystać cała klasa, a więc grupa do 30 osób. Po godzinach lekcyjnych, w czasie weekendów, ferii i wakacji pływalnia będzie dostępna także dla wszystkich mieszkańców oraz dla kuracjuszy.
Koncepcja "Delfinków" powstała po wnikliwych analizach i konsultacjach ze specjalistami od budowy basenów, trenerami pływania i ekonomistami. W efekcie powstała koncepcja modelowego obiektu, który z jednej strony pozwala na swobodną naukę pływania i podstawowe treningi pływackie, a z drugiej łączył niskie koszty inwestycyjne z minimalnymi wydatkami na utrzymanie.
Obiekt posiada 4-torową niecką basenową o szerokości 8,5m, długości 16,67m oraz głębokości wynoszącej od 0,9m do 1,35m.
Szczawieński Delfinek będzie posiadał także brodzik dla dzieci, saunę, jakuzzi oraz niezbędną infrastrukturę sanitarno-szatniową. W planach także połączenie pływalni za pomocą łącznika z istniejącą halą sportową i przyszłym budynkiem szkolnym.
Zaproponowane wymiary "delfinków" pozwalają nie tylko na pływanie rekreacyjne, ale również na prowadzenie szeregu innych zorganizowanych zajęć rekreacyjno- sportowych: koszykówkę wodną, siatkówkę wodną, aquaaerobik, i aquastep.
Dodatkowo basen będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a to otwiera możliwość prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych takich jak np. hydroterapia metodami Bad Ragaza i Halliwicka.

Planowane zakończenie budowy to rok 2020, a łączny koszt ok. 9 mln zł, pozyskane środki zewnętrzne to
ponad 3 mln zł.

25.10.2018
22:19

Pracownicy samorządowi i radni, dzięki którym
właściwy kierunek zarządzania finansami gminy sprawił, iż w przeprowadzonym przez niezależne podmioty, m.in. przez : Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rankingu finansowym Samorządu Terytorialnego 2016, nasza gmina, spośród 237 gmin znalazła się na zaszczytnym 9. miejscu w kraju w kategorii gmin miejskich.

Wyniki zarządzania budżetem Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój:

Dochody bieżące; 
obecna kadencja 
- 96.128.799,58 zł.
kadencja 2010-2014 
- 77.978.863,47 zł.

Środki zewnętrzne na inwestycje;
obecna kadencja 
- 11.125.731,29 zł.
kadencja 2010-2014 
- 1.393.855,14 zł.

Wydatki na inwestycje: 
obecna kadencja 
- 25.225.594,29 zł.
kadencja 2010-2014 
- 13.213.418,77 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi;
obecna kadencja 
-7.724.427,93 zł
kadencja 2010-2014 
- 207.322,85 zł.

 

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl